اطلاعیه اصلاح عکس جهت صدور کارت دانشجویی

بدینوسیله از کلیه دانشجویان ورودی ۹۶ درخواست میگردد جهت صدور کارت دانشجویی هر چه سریعتر عکس جدید خود را  تحویل آموزش دهند.