تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

فرایند

تاریخ

انتخاب واحد

۲۰ شهریور ماه

شروع کلاسها

۱مهر ماه

حذف و اضافه

۳ تا ۴ مهر ماه

حذف اضطراری

تا ۱ دی ماه

پایان کلاسها

۱۵ دی ماه

امتحانات آزمایشگاه ها و کارگاه ها

۱۰ دی ماه تا ۳ بهمن

شروع امتحانات

۲۰ دی ماه

پایان امتحانات

۳ بهمن