اعضای هیات علمی

 1. جناب آقای سید عبدالکریم قرشی
 2. جناب آقای رضا پور اصغر
 3. جناب آقای محتبی قربانی
 4. جناب آقای احسان زارع
 5. سرکار خانم لیلا سلطانی
 6. سرکار خانم مهین محسنی
 7. سرکار خانم اکبری
 8. جناب آقای دکتر رجبی
 9. جناب آقای دکتر مطلبی
 10. جناب آقای پیمان سالاری
 11. جناب آقای پیمان سالاری