اخبار دانشگاه

حضور هیات محترم نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شهید باهنر کرمان در موسسه آموزش عالی میثاق رفسنجان


حضور جناب آقای دکتر حسن شاهی عضو محترم شورای شهر رفسنجان در دانشگاه میثاق رفسنجان